Menu
topleft

Innovatives Konzept von Bioraffinage-Anlagen
Aus dem Gärdünger der BGA werden zwei Fraktionen hergestellt. Die feste Fraktion wird getrocknet und zu Pellets verarbeitet. Der flüssigen Fraktion wird mittels Eindampfung/Strippung ein Teil des Stickstoffs entzogen. Danach wird das Kondensat weiter biologisch und mechanisch gereinigt, sodass sauberes Wasser anfällt. Mit der Stickstoffentfrachtung leistet die RMS GmbH einen wesentlichen Beitrag, um Nitrate im Grundwasser nachhaltig zu minimieren. Anlagen in D und NL.

 


Mestverwerking


Groenlo / Venlo / MoerdijkMestverwerking RMS Nederland

Inhoud
♦   Aanleiding
♦   Technologie
♦   Financiële opzet
♦   Organisatie: tijdspad
♦   Stand van zaken
♦   Deelname / mestleveranties
♦   Vragen?
♦   Inschrijving (intentie)

Aanleiding: Mestmarkt / - overschot in NL

NL overheid: "Duurzaam evenwicht tussen productie en afzet dierlijke mest"

-
1 Mestverwerking (export buiten NL landbouw)
- 2 Kunstmestvervanging

Verw. % 2014 2015
Oost 15 30
Zuid 30 50

 

NL mestproductie

Mestproductie in Nederland

♦   Vaste pluimveemest      1.400.000 ton  (verbranden, korrelen, export)
♦   Varkensdrijfmest         12.400.000 ton  (grotendeels overschot)
♦   Rundveedrijfmest        54.800.000 ton  (nu nog grotendeels grondgebonden)

Niet plaatsbaar mestverschot in NL in 2015:   -    ca. 60 miljoen kg fosfaat 

 

Gemiddelde samenstelling drijfmest

 
Droge stof % Org.stof % N-totaal g/kg
N-NH g/kg
 
P2 O5  g/kg
 
K2O g/kg
Viesvarkensdrijfmest 9,0 6,0 7,2 4,2 4,2 7,2
Zeugendrijfmest 5,5 3,4 4,2 2,5 3,0 4,2
Rundveedrijfmest 9,0 6,8 4,9 2,6 1,8 6,8

Aanleiding - specifiek

♦   Achterhoek kent overschot aan dierlijke mest van diverse diersoorten (o.a. varkens, rundvee, geiten)
♦   Export naar Duitsland is / wordt problematisch => digistat van biovergisters is nu nog uitgezonderd, maar komt ook te vallen onder de    Duitse mestwetgeving!
♦   Verwerking / afzet => moet regionaal i.v.m. beperken transport / kosten
♦   Intensieve veehouderij heeft behoefte aan vaste langdurige afzet + verwerking voor een vaste prijs (jaarrond)  

Mestoverschotgebied
 

Zelfvoorzieningsgraad in mineralenproductie per regio (verhouding productiehoeveelheid en maximale plaatsingsruirnte voor fosfaat, 2009)


Verwerkings - locatie per gebied

Mestverwerking RMS Nederland

Technologie

♦   Basis => biovergister (covergisting op basis van mest en organisch rest-/afvalmaterieaal zoals natuur- en bermgras) in combinatie met verdamping en complete digistaatverwerking. In de installatie worden geen hoogwaardige (akkerbouw) producten zoals mais, graan etc. toegepast.

♦   Input => drijf- of vaste mest (> 5 % droge stof) en bermgras:
→ Venlo => ongeveer 400.000 m3 mest en 200.000 ton bermgras


mestverwerking

Evaporatie / verdamper

Mestverwerking RMS Nederland

Verdamper = schematisch

Mestverwerking RMS Nederland

"Stroom schema"

Mestverwerking RMS Nederland

mestverwerking

Organisatie; tijdspad (indicatief)

♦   Indienen aanvraag vergunningen =>               2016
♦   Verkrijgen van goedkeuring / vergunning =>    12. 2017
♦   Aanvang bouw installatie  =>                          2018
♦   Start van mestleveringen =>                           2018/2019

Stand van zaken  (check op kritische succesfactoren)

♦   Technologie => onderzoek + rapport WUR
♦   Erkenning verwerken mest (Dienst Regelingen)
♦   Borgen aanvoer => bermgras is gecontracteerd
♦   Locatie => bestemmingsplan is gereed // aanvraag vergunningen => in voorbereiding 
♦   Schaalgrootte => 400.000 - 450.000 ton mest + 150.000 - 200.000 ton organisch restmateriaal
♦   Borgen afzet =>     bioagas => contract voor langdurige afname
                                 Gecertificeerd CO2 => contract voor afzet / afname
                                 Mineralen => contract voor afzet / afname
                                 Water => lozen via opvang /buffer
♦   Financiering => deelnemers / bouw- & installatie onderneming / investeerders / bank

Afsluiting - Waar wil de agrarische sector in "2025" staan?

♦   Maatschappelijk gewaardeerde sector met voldoende draagvlak
♦   Geen discussie meer over negatieve effecten / mestproblematiek
♦   Produceren in een gesloten kringloop (inclusief duurzame verwerking en productie van groene energie)
♦   Moderne uitstraling in het Gelders platteland
♦   In harmonie met de omgeving


 

♦  Vragen?

DANK VOOR ATTENTIE!

mestverwerking 

bottom
© Copyright by RMS GmbH 2006 - 2020 Datenschutz | Impressum | Kontakt | Sitemap
Benutzername:
User-Login
Ihr E-Mail
*